Integriteit

Download gedragscode Speeltuinvereniging Bijdorp.pdf

Speeltuin Bijdorp in de gemeente Teylingen is een superleuke vereniging met een fantastische speeltuin !

Wij zijn ons ervan bewust dat we naast het bieden van speelplezier ook een grote verantwoordelijkheid dragen: wij moeten ervoor zorgen dat onze doelgroep – het kind – de grootst mogelijke bescherming van ons krijgt.

Vanuit het oogpunt van de wetgeving, maar ook vanuit ethisch oogpunt.

Dat wij deze bescherming onvoorwaardelijk bieden, hebben we vastgelegd in ons integriteitsbeleid.

Dit beleid bestaat uit twee documenten:

 • Gedragscode vrijwilligers: wij vragen elke vrijwilliger dit document te tekenen en zich
  daarmee te houden aan onze gedragscode inzake de omgang met kinderen. De tekst van
  onze gedragscode kunt u hier * vinden.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): elke vrijwilliger is in het bezit van een VOG Personen.

Vertrouwenspersoon:
Voor alle vrijwilligers en bezoekers van Speeltuin Bijdorp is het mogelijk om een beroep te doen op onze vertrouwenspersoon Miriam de Haas van Vertrouwenspersonen Duin en Bollenstreek. Zij telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-15500978 of per e-mail contact@vpdb.nl

*Gedragscode vrijwilligers:
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige bezoekers zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over
de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel een heel duidelijke grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassenen en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut niet toelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als speeltuinvereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons als vrijwilliger komt helpen, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig voelt en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privé-leven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en minderjarig tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel overschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksuele of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarig naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandelingen en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 7. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 8. De vrijwilliger krijgt geen (im)materiele vergoeding die niet in de rede zijn.
 9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de coördinator vrijwilligers in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel overschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel overschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele handelingen, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie/justitie worden gemeld.

Even voorstellen: Vertrouwenspersoon Miriam de Haas

Miriam de Haas is door bestuur van Speeltuin Bijdorp aangesteld als externe vertrouwenspersoon.

Miriam is vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties en verenigingen. Ze heeft haar eigen bedrijf Vertrouwenspersonen Duin en Bollenstreek. Als vertrouwenspersoon is zij aanspreekpunt voor kwesties rondom ongewenste omgangsvormen. Denk bijvoorbeeld aan vragen of situaties die te maken hebben met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. Als vertrouwenspersoon zorgt ze voor opvang en ondersteuning van leden van Speeltuin Bijdorp die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Wie en waarvoor kan je haar benaderen?

Miriam: ‘Alle leden, die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen of het vermoeden hebben van seksueel overschrijdend gedrag binnen de vereniging kunnen mij benaderen. Dat kan zijn omdat je je verhaal kwijt wilt of om meer duidelijkheid te krijgen over de procedures ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Jouw ervaring staat hierbij centraal. Wanneer je de situatie ervaart als storend of intimiderend, dan kun je mij inschakelen. Bij twijfel kun je mij uiteraard ook bellen. Dan komen we er samen wel uit.

Ik ben te bereiken via telefoonnummer: 06-15500978 of per mail via contact@vpdb.nl Mocht je me niet direct aan de lijn krijgen, spreek dan een voicemailbericht in of stuur een mail. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.