Datum: 22 november 2023

Notulen Algemene Ledenvergadering 22 November 2023

Aanwezigen:
Wendy Lampo (voorzitter),
Marco van Beek (penningmeester),
Piet Reeuwijk (secretaris)

Aanwezige leden: geen (zie presentielijst)

1 – Opening
Voorzitter heet de aanwezigen welkom.
De presentielijst wordt door de aanwezigen ingevuld en getekend.

2 – Notulen ALV 30 november 2022
Notulen van de vorige ALV vergadering ( 30 november 2022) zijn goedgekeurd.

3 – Statutenwijziging

  1. Het bestuur is op deze Algemene Ledenvergadering door de aanwezige leden gemachtigd om zoals in de voorgestelde statutenwijziging is vastgelegd, te laten passeren.
  2. Tot Het voorstel om de statuten van de vereniging te wijzigingen en geheel opnieuw vast te stellen conform de door Notariskantoor de Ruiter opgestelde conceptakte met referentie 2017.0069.01 is door de aanwezige leden goedgekeurd.

4 – Financiën
Het boekjaar 2021 en 2022 is door de kascontrole commissie gecontroleerd en voor akkoord bevonden.

De penningmeester deelt het financieel overzicht (januari 2023 tot november 2023) aan de aanwezige leden uit en geeft een toelichting op de actuele status van de financiёn:

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, dit zijn dus niet de jaarcijfers, maar het geeft een goed beeld van de actuele financiёle situatie.

Aantal leden: In 2023 heeft de vereniging 361 betalende leden (gezinnen), voor het lidmaatschap 2024 hebben we inmiddels 17 opzeggingen gekregen.

Administratiekosten: De administratiekosten zijn dit jaar hoog uitgevallen in verband met de juridische kosten m.b.t. de statutenwijziging en de nieuwe lidmaatschapspassen.

Bouwkosten: incidenteel hoog door verbouwing clubhuis binnen. Grotendeels gefinancierd door fondsverwerving. De meeste gelden waren in 2022 al ontvangen en gereserveerd op de spaarrekening, het overige deel is dit jaar ontvangen en volledig afgerond. Deze incidentele last zorgt voor een fors negatief resultaat en daardoor krimp van de liquide middelen. Dit was vooraf voorzien.

Energiekosten: kosten voor energie stijgen overall, maar wij hebben de tarieven vastgezet.
Het contract met Vattenfall loopt af op 30 september 2024 en inschatting van de impact zal gemaakt moeten worden.

Inkoopkosten: veel gesaldeerd. Hier zit voornamelijk kosten zoals inkopen voor verkoop maar ook voor activiteiten (supermarkten, Action, Hema, Blokker etc)
IT kosten: beheer website, webhosting en aanschaf Wifi. Inmiddels ligt er een voorstel voor een nieuwe partij waarmee we deze kosten omlaag kunnen brengen.

Fondswerving 2023: Oranjefonds en Fonds 1818 (renovatie) , Jacoba van Beierenfonds (parasols en partytenten), Rabo Impact Fonds (ledverlichting gebouw), Rabo Clubsupport en Grote Clubactie (aanschaf zandbak speelkeuken).

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal gelijk lopen met het afgeronde boekjaar en na controle door de kascontrole commissie.

5 – Lidmaatschap/conntributie 2024
Het lidmaatschap is de afgelopen jaren niet verhoogd. Door de stijgende kosten zijn we heeft het bestuur besloten het lidmaatschap met € 1,– per jaar per gezin te verhogen. Dit betekent dat de contributie voor 2024 € 19,50 per gezin zal bedragen.

Het bedrijfslidmaatschap zal voor 2024 alleen worden aangegaan met BSO’s die ook tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van de speeltuin.

6 – Voorstel huurvoorwaarden 2024
De verhuurvoorwaarden in het weekend blijven in 2024 ongewijzigd.
Er zal een tweede sleutelkastje “verhuur” worden opgehangen zodat er twee verschillende sleutelbossen kunnen worden klaar gehangen.

Verhuur op aanvraag
Verhuur speeltuin door de week (buiten de reguliere openingstijden):
Zonder gebouw (met gastouderkeuken): € 25,– per uur
Met gebouw: € 50,– per uur
Verhuur door de week ’s avonds (vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur): € 50,– per uur.

7 – Rondvraag
Geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag

8 – Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Ondertekend:

Wendy Lampo (voorzitter),
Marco van Beek (penningmeester)

Download PDF: Klik hier.